Separació Judicial

La separació judicial és una situació que suspèn la vida en comú dels cònjuges, però no dissol el vincle matrimonial. La parella continua sent marit i muller. Encara que també comporta una sèrie de conseqüències patrimonials i personals.
Els cònjuges no poden contreure matrimoni amb terceres persones.

Divorci

El divorci implica la ruptura del vincle matrimonial i dissolució d’aquest.
Els cònjuges poden, una vegada divorciats, contreure matrimoni amb terceres persones, si així ho desitgen.

En el nostre despatx abordem tots els aspectes que implica una crisi matrimonial, com ara pla de criança, pensió compensatòria, pensió d’aliments, mesures provisionals, mesures definitives, custòdia compartida, règim de visites…

La part més important a l’hora de prendre la decisió d’iniciar un divorci, la qual cosa marcarà la complexitat d’aquest procés, és la voluntat de tots dos cònjuges. I tenen dues opcions: fer-ho de comú acord, negociant els diferents punts i arribant a una solució entre ells; o acudir a un tribunal i que sigui el jutge qui ordeni les mesures associades a aquest, és el que coneixem com a divorci contenciós.

Divorci contenciós

Divorci mutu acord

© Copyright - Abogados Badalona