Divorcis mutu acord

El divorci de mutu acord o consensuat és aquell en el qual tots dos cònjuges estan conformes amb el divorci o la separació i per això acudeixen a l’advocat amb una sèrie d’acords adoptats prèviament, com ara tipus de custòdia que desitgen per als seus fills, pensió d’aliments, repartiment de béns…

Aquests acords quedaran recollits en un Conveni Regulador, que tots dos hauran de signar i comprometre’s al seu compliment.

Aquest conveni s’acompanya juntament amb a la demanda de divorci per a la seva aprovació judicial i una vegada aprovada, tots dos cònjuges hauran de ratificar-ho en el jutjat.
Al cap d’uns mesos( entre dos i quatre, depenent del jutjat), el jutge emetrà la sentència que recollirà el conveni regulador signat per tots dos cònjuges. El propi jutjat inscriurà la sentència en el Registre Civil, una vegada sigui ferma.

La principal novetat introduïda per  Llei 15/2005, de 8 de juliol, coneguda com a Llei de Divorci Exprés, va ser la possibilitat d’acudir a un procediment de divorci, sense necessitat de la prèvia separació de fet o judicial i sense necessitat d’al·legar cap causa.

El DIVORCI EXPRESS, té uns requisits:

Acord de tots dos cònjuges en tots els extrems.

Haver estat casats almenys tres mesos, excepte alguna excepció legal.

Almenys un dels cònjuges ha de residir a Espanya.

A Abogados Badalona som experts en aquesta mena de divorcis ja que el 80% dels divorcis que realitzem són de mutu acord, ja que intentem sempre que els cònjuges arribin a un enteniment, pel bé de tots dos i dels seus fills, en cas de tenir-los.

Podem distingir dues maneres de portar a efecte un divorci express:

Davant l’Autoritat Judicial

És obligatori estar representat per advocat i procurador. Tots dos cònjuges poden compartir advocat i procurador, que encara que no és obligatori, abarateix el cost del procediment, ja que reparteixen entre els dos , els honoraris de tots dos professionals.
El cost del divorci vària en funció de la conjuntura de cada parella, si hi ha o no fills, si hi ha o no béns, fins i tot si aquests béns es liquidaran en el procés de divorci o no.

Davant Notari

És imprescindible que hi hagi acord entre les parts i que no hi hagi fills en comú.
El procés és més ràpid que davant el Jutge, ja que no depenem de l’Agenda del Jutjat i podem concretar la signatura de l’Acta de Divorci davant el Notari, en 48 hores des de la signatura del Conveni ( això pot variar depenent del Notari al qual acudim).

El cost del procediment vària si hi ha o no béns i si es liquiden o no.

A Abogados Badalona ens ocupem de tot. La seva tranquil·litat és el nostre compromís.

Demani‘ns una visita i l’informarem.

© Copyright - Abogados Badalona