Dret de Família

-Divorcis.

-Separacions matrimonials i de parelles de fet.

-Nul·litats matrimonials.

-Capitulacions matrimonials.

-Modificacions de mesures de sentència.

-Custòdies, ús i gaudi del domicili familiar.

-Pensions alimentàries i compensatòries.

-Incapacitacions.

-Emancipacions.

-Accions de paternitat i filiació.

         Advocada a Badalona
         Advocada a Barcelona

Divorcis

El divorci implica la ruptura del vincle matrimonial i dissolució del mateix.

En el nostre despatx abordem tots els aspectes que implica una crisi matrimonial, tals com a pla de parentalitat, pensió compensatòria, pensió d’aliments, mesures provisionals, mesures definitives, custòdia compartida, règim de visites…

Modificació de mesures establertes en convenis i sentències.

La llei ens dóna la possibilitat que les intervingudes ja acordades en un procés matrimonial ( pensions, guarda de menors…) puguin canviar-se a través d’un procés judicial posterior, sempre que hagin variat substancialment les circumstàncies que van motivar la primera sentència.

Filiació i adopcions

Sol·licitar que una relació familiar sigui reestructurada, mitjantçant el reconeixement d’una filiació, paternitat o maternitat desconegudes o que ens ha estat ocultades, així com impugnar les mateixes, és legalment viable.

D’altra banda, els procediments d’adopció són actualment un dels procediments imprescindibles per regularitzar nous models de família, com els quals puguin donar-se en crear-se relacions patern o matern filials amb fills no biològics.

Parelles de Fet Estables

El Codi Civil català aborda tant la constitució com l’extinció de parelles de fet estables, gairebé d’una manera idèntica a la qual es refereix per als matrimonis.

En el despatx tenim experiència, tant en la constitució entre ciutadans de la mateixa nacionalitat  com en parelles mixtes, atès que som també experts en estrangeria i nacionalitat.

© Copyright - Segur Dret